วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

วิเคราะห์ทีวีครู


เรื่องปฐมวัยให้เป็นสุข : สนุกสนานกับการออกเสียง

การออกเสียงและสะกดคำอย่างเป็นระบบ
     1. สอนพร้อมกันทั้งชั้น ฝึกให้ออกเสียงประกอบท่าทางตามครู ออกเสียงประกอบพยัญชนะที่เรียงเป็นคำ
     2. ทบทวนเสียงที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อมาวิเคราะห์ว่าเด็กได้ออกเสียงครบทุกเสียงหรือไม่
     3. คัดแยกนักเรียนที่ออกเสียงได้ไม่ครบ ไปสอนตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ
         ขั้นตอน คือ ฝึกถามคำถามโดยใช้คำที่ครูกำหนดให้ โดยให้เด็กออกเสียงและชี้ไปที่ตัวอักษรให้เล่นเกมลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนที่ โดยเมื่อครูออกเสียงใด ให้เด็กคนนั้นลุกขึ้นและเปลี่ยนที่ และให้เด็กตั้งคำถามจากคำที่ครูกำหนดให้ ฝึกออกเสียงคำ ครูแสดงการเขียนประโยคที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับรูปแบบการเขียนประโยค
    4. ให้เด็กเขียนตามคำที่ครูบอก และการเล่นบิงโกจากคำต่างๆ

การนำไปประยุกต์ใช้
    1. ครูควรหาสื่อสำหรับเด็กที่เหมาะสมกับวัย มาเป็นสื่อในการออกเสียงและสะกดคำ
    2. สามารถทำกิจกรรมประยุกต์ใช้ในการสอนลิงค์ทีวีครู

การเข้าชั้นเรียนครั้งที่่15

วันที่ 19 กันยายน 2555

  - พูดถึงเรื่องสอบในตาราง
  - ตรวจ Blogger แล้วบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อก
  - วิเคราะห์วีดีโอเกี่ยวกับภาษาในทีวีครูการเข้าชั้นเรียนครั้งที่่14

วันที่ 12 กันยายน 2555

   - อาจารย์เข้าสาย แต่สั่งให้ทำงาน
   - ให้แต่ละกลุ่มเล่านิทาน แล้วอัดวีดีโอ

   - อาจารย์ถามความสามารถของแต่ละบุคคล
   - พูดถึงเรื่องอาเซียน 
        อาเซียน คือ องค์ความรู้ใหม่ที่ต้องให้เกิดการเรียนรู้
   - การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 9 กันยายน 2555

เรื่อง  นิทานเสริมสร้างจินตนาการการเรียนรู้
ณ  ห้องประชุม2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู


ให้ต่อกันเป็นรูป สิงโต

แสดงเป็น หนูกลาง

แสดงเป็น หนูกลาง

สิ่งที่ได้รับจากการอมรมนิทาน

     ประโยชน์ของนิทาน
         นิทานมีคุณค่าและประโยชน์คือ เป็นวิธีการให้ความรู้ที่จะทำให้เด็กสนใจเรียนรู้สามารถจดจำและกล้าแสดงออก ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กจากตัวแบบในนิทานที่เด็กประทับใจ

     เทคนิคการเล่านิทาน
1. ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะเล่นก่อนเพื่อจับใจความสำคัญ
2. ควรเลือกที่เป็นคำง่ายๆ ที่เด็กฟังเข้าใจ
3. การเล่าเรื่องควรใช้เสียงให้ชัดเจน มีหนักเบา


การเข้าชั้นเรียนครั้งที่13

วันที่ 5 กันยายน 2555

 - อาจารย์ตรวจงานปฏิทิน
 - แจกสี,แบบตัวอักษร
 - ทบทวนกิจกรรมที่เรียนมาแล้ว
    กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในแต่ละวัน
       1. วันจันทร์        เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์
       2. วันอังคาร       ของรักของหวง
       3. วันพุธ            โฆษณา
       4. วันพฤหัสบดี   ประชาสัมพันธ์
       5. วันศุกร์           เล่าข่าวเช้านี้
- การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- เด็กเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5 ต้องลงมือกระทำกับวัตถุ
- เด็กเกิดการเรียนรู้ เพราะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ คือ อิสระ
- ประสบการณ์การใช้ภาษาเกิดขึ้นตลอดเวลา
- ครูต้องเชื่อมั่นว่า
      1. เด็กเรียนรู้ได้
      2. เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
      3. เด็ก เก่ง ฉลาดได้


ปล.วันนี้อาจารย์ให้ไปฟังเทศน์ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมการจัดบอร์ด

วันที่ 26 สิงหาคม 2555


   พุทธรักษาแทนใจมอบให้พ่อ       รู้ไหมหนอลูกรักพ่อเท่าชีวัน
พระคุณพ่อล่ำค่าอเนกอนันต์             พ่อของฉันเป็นคนดีที่หนึ่งเลย
ดอกพุทธรักษา

พวงองุ่น และ ผลแอปเปิ้ล